Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden praktijk Mathilde

Om de massage zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden.
Als je een afspraak voor een massage met mij maakt, ga ik ervan uit dat je kennisgenomen hebt van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 • Voor een eerste massage/behandeling zal ik kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. Aan de hand hiervan stellen we eventueel een behandelplan op.
 • Voor en na elke massage/behandeling zal er geëvalueerd worden hoe de massage/behandeling ervaren is.
 • Eventuele gegevens die je voor of tijdens de massage aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder je toestemming aan derden verstrekt.
 • Ben je onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of gebruik je medicijnen? Raadpleeg deze dan of je gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode.
 • Je bent zelfverantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die tijdens het intakegesprek aan mij verstrekt wordt, zodat de massage zo optimaal mogelijk uitgevoerd kan worden.
 • Ik ben niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant.
 • Voor je eigen ontspanning wordt verzocht je mobiele telefoon op stil te zetten tijdens de massage.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan je door berekend. Dit geld ook voor niet nagekomen afspraken.
 • Jij kan van mij verwachten dat hygiëne belangrijk is, ik verwacht dat van jou als klant ook.
 • Bij het maken van een afspraak wordt altijd je email, adres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie.
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel jou als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.
 • Betaling geschiedt contant of per pin direct na de massage.

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Contracten

 • Contracten worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 • Een overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de termijn, waarvoor de overeenkomst is aangegaan. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan worden verlengd of gewijzigd in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Voor overeenkomsten voor onbepaalde tijd geldt voor beide partijen een opzegtermijn van 1 maand. Er dient schriftelijk te worden opgezegd.

Behandelingen

 • Het aantal behandelingen per uur gaat volgens de vooraf afgesproken tijdsplanning.
 • Bedrijf is verantwoordelijk voor het tijdig aanwezig zijn van de te behandelen persoon.
 • Voor zwangere vrouwen geldt een aangepaste massagebehandeling.

Verhindering

 • Bij verhindering van een te behandelen persoon kan het bedrijf een andere persoon voor behandeling in aanmerking laten komen.
 • Bij verhindering van de masseur meldt deze dat zo spoedig mogelijk en wordt op de kortst mogelijk termijn een nieuwe afspraak gemaakt.
 • Extra behandelingen boven het in het contract afgesproken aantal kunnen op verzoek van het bedrijf worden gegeven, indien en voor zover de overige afspraken van de masseur dat toelaten.
 • Extra behandelingen kunnen bij voorkeur gebundeld of aansluitend aan de afgesproken behandelingen plaatsvinden. Tenzij anders is overeengekomen.

Facturering en betaling

 • Facturering geschiedt achteraf van de gegeven behandelingen.
 • Er wordt gefactureerd op basis van het in het contract overeengekomen aantal uren.
 • Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

Tarieven

 • Bedragen zijn netto, exclusief het 21% btw-tarief.
 • De tarieven kunnen per contractperiode en/of jaarlijks worden bijgesteld.

Opschortingrecht

 • Indien een factuur meer dan 45 dagen onbetaald is gelaten, is de masseur gerechtigd zijn verplichtingen van de overeenkomst op te schorten tot de datum, waarop alsnog betaling van de factuur is verricht.

Aansprakelijkheid

 • Behandeling geschiedt op eigen risico.